Proud member of Raben Group

Certificaten

Kwaliteit is van ons allemaal, een verantwoordelijkheid die we samen delen. Ieder van ons werkt volgens de ISO 9001-, ISO 22000-, TAPA- en SQAS-richtlijnen. Ieder is betrokken bij verbeterprocessen binnen zijn of haar werkgebied. Zo draagt ieder bij aan een hoog, stabiel kwaliteitsniveau van onze logistieke diensten.

ISO 22000

Sinds 2021 zijn we ISO 22000-gecertificeerd. ISO 22000 is een interna-tionaal erkende voedselveiligheidsnorm. Wij voldoen aan alle eisen die ISO 22000 aan de inrichting van een managementsysteem voor voed-selveiligheid stelt. Dit betekent, dat wij alle ongeconditioneerde voe-dingsmiddelen zorgvuldig, hygiënisch en voedselveilig vervoeren vol-gens de actuele wet- en regelgeving. Zo dragen wij, als schakel in de totale voedingsketen, bij aan veilig voedsel voor mens en dier. Download hier het certificaat.

ADR

Onze chauffeurs en warehousemedewerkers zijn ieder ADR-gecertifi-ceerd. Zij weten uw ADR-goederen – chemische goederen en gevaar-lijke stoffen - correct te verpakken, beladen en vervoeren. ADR staat voor: Accord européen relatif au transport international des marchan-dises Dangereuses par Route, de Franse titel voor het Europese ver-drag voor internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

BORG

Met de BORG klasse 4-certificering weet u zeker dat onze warehouses goed tegen inbraak beveiligd zijn. Klasse 4 is de hoogste veiligheids-klasse en stelt de strengste beveiligingseisen. We hebben dan ook al-le benodigde organisatorische, bouwkundige en elektronische maatre-gelen genomen om de veiligheid van uw voorraden te garanderen.
certificaat

ISO 9001:2015

Sinds 1993 zijn we ISO 9001-gecertificeerd. ISO 9001 is een internatio-naal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Dit houdt in, dat we werken volgens de geldende wet- en regelgeving, voldoen aan de kwaliteitswensen en -eisen die wij en onze relaties aan onze logistie-ke diensten stellen, maatregelen nemen om risico’s te verkleinen, pro-cessen blijven optimaliseren en onszelf kwaliteitsdoelen stellen. Download hier het certificaat.
certificaat

SQAS

Het Safety and Quality Assessment System (SQAS) beoordeelt trans-porteurs in de chemische industrie op kwaliteit, veiligheid en milieu. Werken volgens de SQAS-norm garandeert, dat wij chemische goe-deren en gevaarlijke stoffen veilig en milieubewust transporteren. Onze 2 eigen gediplomeerde veiligheidsadviseurs op de afdelingen Planning en Warehousing bewaken onze hoge SQAS-score (>90%). Download hier het certificaat.
certificaat

AEO

Sinds de douane in 2015 ons logistiek centrum in Etten-Leur als ‘bo-vengemiddeld goed’ beoordeelde, zijn we in het bezit van een gecom-bineerde AEO-vergunning Douanevereenvoudigingen/Veiligheid. Als Authorised Economic Operator (AEO) profiteren we van voordelen in het internationale handelsverkeer: minder documentcontroles, voor-rang bij controles en minder oponthoud bij grenzen. Download hier het certificaat.
certificaat

TAPA

Wij zijn TAPA TSR 1- en 3-gecertificeerd. TAPA toont aan, dat wij de processen voor de bescherming van uw hoogwaardige (kostbare of waardevolle) goederen goed op orde hebben. TSR richt zich o.a. op screeningsprocessen, keuring van transportmiddelen, voortgangscon-troles van ritten, en scholing. TAPA staat voor Transported Asset Pro-tection Association, en TSR voor Trucking Security Requirements. Download hier het certificaat.
Corona update
Contact
+31 (0)76 502 77 38 info@bas.eu
Prijsaanvraag
Eenvoudig prijs opvragen voor uw transport

Stap 1 van 7 - Startlocatie

menu
sluiten